stichting vrienden

donaties van vrienden maken het museum leuker en beter


ANBI-status

De Stichting Vrienden van het museum de Speeltoren heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat houdt in dat giften gedaan aan ons aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Meer informatie hierover vindt u op: www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij belastingdienst.nl en op deze site.het museum

De Stichting Waterlandsmuseum de Speeltoren ontvangt geen overheidssubsidie, draait geheel op zo’n 70 toegewijde vrijwilligers en er zijn geen betaalde krachten in dienst. Sinds de opening in medio 2012 zijn de exploitatiekosten elk jaar in overeenstemming met de inkomsten uit o.a. de entreegelden. Extra investeringen om bijvoorbeeld het museum te verbeteren of om nieuwe tentoonstellingen te ontwikkelen, kunnen mede mogelijk gemaakt worden door de jaarlijkse bijdrage van de vrienden van het museum.

 

De oprichting van de Stichting Vrienden van het museum in 2012 is (naast de fiscaal/juridische functie) bedoeld om, flankerend aan het museumbeleid, steun te geven aan de museumdoelstellingen door het beschikbaar stellen van gelden verkregen uit de donaties van vrienden. De Stichting Vrienden is verantwoordelijk voor het werven en binden van (nieuwe) museumvrienden. Een museale vriendenclub is een waarborg voor een zekere continuïteit aan inkomsten, draagt bij aan de verspreiding van de goodwill van het museum en zorgt ook voor een breder maatschappelijk draagvlak in de regio Waterland.


bestedingsdoelen gelden

De Stichting Vrienden heeft in samenspraak met het museum de doelen geformuleerd waaraan de inkomsten van de Stichting Vrienden besteed kunnen worden, waarbij er bewust geen menging is van de vriendeninkomsten met de exploitatiekosten van het museum.

 

Uitgangspunt is dat de donaties van de vrienden gebruikt worden om er een steeds leuker en beter museum van te maken. Dat doet de Stichting Vrienden door bij te dragen aan:

 

 1. het optimaliseren en/of verbeteren van de publieksvoorzieningen en museumpresentaties in de zalen, inclusief de audiovisuele middelen.
 2. het in stand houden (restauratie en conservering) van de collectie en het verzorgen van de museale archivering.
 3. het doen van nieuwe aankopen.
 4. het ontwikkelen van educatieve middelen voor o.a. scholen.
 5. het organiseren van nieuwe (kunst)tentoonstellingen, inclusief bijdrage aan de promotie.

samenwerking

De Stichting Vrienden ontleent haar bestaansrecht aan het Waterlandsmuseum de Speeltoren. De doelstellingen van de stichting Vrienden liggen, zoals eerder genoemd, uiteraard in het verlengde van het museum. De Stichting Vrienden heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het realiseren van haar doelstellingen, zowel wat de inkomsten betreft als de

uitgaven conform de bestedingsdoelstellingen. Het museumbestuur is met een bestuurslid vertegenwoordigd in het Stichtingsbestuur Vrienden om daarmee een goede afstemming en samenwerking te waarborgen.


vrienden classificaties

Er zijn drie Vrienden categorieën met oplopende privileges:

 1. Vrienden vanaf 10 euro; 3,00 korting op entree en 4x per jaar digitale Nieuwsbrief.
 2. Vrienden vanaf 25 euro; 3,00 korting op entree en 4x per jaar digitale Nieuwsbrief, 2 vrijkaartjes, uitnodiging voor  opening nieuwe tentoonstellingen en lezingen.
 3. Vrienden vanaf 100 euro; 3,00 korting op entree en 4x per jaar digitale Nieuwsbrief, 6 vrijkaartjes, uitnodiging opening nieuwe tentoonstellingen en lezingen, 10% korting op museumwinkel en gratis een begeleide rondleiding in het museum voor max. 12 betalende personen.

Het tientjeslidmaatschap is de meest gekozen vriendenpas van nieuwe vrienden. Er is een voorzichtige toename van tientjes leden die bewegen naar de 25 euro vriendenpas. Deze ‘opwaardering’ is uiteraard gunstig voor de Stichting Vrienden maar de Stichting is terughoudend om daar actief op te werven.


communicatie

De communicatie met de leden gebeurt zoveel mogelijk digitaal om de kosten per contact laag te houden.

 • Het merendeel van de vrienden ontvangt uitnodigingen, Nieuwsbrieven en andere informatie zoveel mogelijk per e-mail.
 • De jaarlijkse donatie brieven worden handmatig verspreid bij de leden, inclusief de rappel brieven. Een klein deel (ca. 20%) gaat nog via de post. Op termijn wil de Stichting Vrienden dit proces volledig via e-mail gaan uitvoeren. In dit kader loopt er een verkenning naar o.a. plastic vriendenpasjes met jaarlijkse activering afhankelijk van de donatie en een verdere uitbreiding van het database management systeem op de kassa software in het museum.
 • De website van het museum biedt actuele informatie over de museum-activiteiten en nieuwe leden kunnen zich in de toekomst per digitaal inschrijfformulier aanmelden. Nu gebeurt dat nog schriftelijk.
 • De Nieuwsbrief voor Vrienden van het museum wordt vier keer per jaar via e-mail aan de leden verzonden. Eventueel verschijnt er een special over een specifiek onderwerp of ontvangt men een persbericht voor verschijning in de media.
 • De uitnodigingen voor lezingen ((2-3 per jaar) en opening tentoonstellingen ontvangt men via e-mail. Het is de intentie om via Facebook meer aandacht te geven aan de activiteiten van de Stichting Vrienden. Het meer bekend maken van de ‘wapenfeiten’ van de Stichting Vrienden via Facebook biedt de donateur een bevestiging van het nut van zijn/haar donatie en versterkt de binding en betrokkenheid met het museum en de Stichting Vrienden.

financiën

Jaarlijks maakt het bestuur van de Stichting Vrienden een begroting met verdeelsleutel van de gelden en aan het eind van het boekjaar wordt er door de penningmeester financiële verantwoording afgelegd en stelt hij het financiële jaarverslag op.

 

Uitgangspunten bij het financiële beleid:

 • de cultuur in de vrijwilligersorganisatie is erop gericht om de kosten voor activiteiten en bestuurskosten zo laag mogelijk te houden.
 • de verkregen gelden uit donaties worden conform de geformuleerde doelstellingen aangewend. Daarnaast wordt een deel van de gelden gebruikt voor organisatiekosten en voor werving van nieuwe vrienden.
 • in bijzondere gevallen zal de Stichting Vrienden zich inzetten om voor specifieke projecten extra middelen te werven via subsidies en/of marketing acties.
 • De Stichting Vrienden houdt een eigen vermogen aan ter dekking van eventuele teruglopende donaties en om lopende activiteiten minimaal een jaar te kunnen financieren.

bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden bestaat uit drie leden:

Bernard van de Ven (voorzitter)

Jaap Vlugt (penningmeester)

Take Dammen (communicatie/secretaris)


beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun (vrijwilligers)werk.


jaarverslag

In het jaarverslag over 2021 leest u meer over financiële bijdragen, lezingen en bijzondere activiteiten van de Stichting Vrienden van de Speeltoren.

Download
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2021 Stichting Vrienden van de Speeltoren
JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN DEF.pdf
Adobe Acrobat document 610.1 KB

contactgegevens

Stichting Vrienden van Waterlandsmuseum de Speeltoren

Noordeinde 2-4

1141 AM Monnickendam

Bezoekadres: idem

Telefoon: 0299 - 65 22 03

E-mail: vrienden@despeeltoren.nl

Website: www.despeeltoren.nl

RSIN: 8535.03230

KvK-nummer: 59464801

IBAN: 39 RABO 0141074698