jaarverslag

jaarverslag 2021

Het jaar 2021 was opnieuw een zwaar jaar voor musea variërend van beperking van het maximum aantal bezoekers tot helaas ook een periode van volledige sluiting. Na vijf maanden sluiting opende het museum op 5 juni eindelijk weer de deuren en kwam de bezoekersstroom in de zomerperiode bij ons museum gelukkig weer goed op gang. Dankzij de geheel vernieuwde Carillonzaal ontvingen wij van juli tot en met de maand september iets meer bezoekers dan in de jaren ervoor. Dat is gezien de museale trend van ca. 40% minder bezoekers een uitstekend resultaat. Helaas gingen wij op 19 december weer in lockdown en stagneerde het aantal bezoekers in 2021 op 3.412, circa 3.000 minder dan ons jaargemiddelde. Toch was in 2021 het aantal bezoekers gelukkig hoger dan in 2020 (2.523).


vernieuwde Carillonzaal in mei van start

In 2021 is het omvangrijke project van de geheel vernieuwde Carillonzaal in mei opgeleverd, iets later dan gepland door de coronamaatregelen en binnen het begrote budget. Het project is mogelijk gemaakt door de bijdragen van een aantal fondsen en een substantiële bijdrage van de Stichting Vrienden van het museum. Inmiddels hebben vele bezoekers de nieuwe tentoonstelling bezocht en men is onder de indruk van deze nieuwe presentatie van het oudste carillon ter wereld. Door de corona-omstandigheden is deze zaal op 5 juni na beëindiging van de lockdown helaas geruisloos geopend. 


tentoonstellingen 2021

Dirk Oosterbaan

Door gedwongen sluitingen van het museum zijn er slechts twee tijdelijke tentoonstellingen gepresenteerd in 2021. De tentoonstelling “Mijn Monnickendam” van de in Monnickendam geboren en getogen kunstenaar Dirk Oosterbaan, geopend op 24 oktober 2020, is vanwege de lange eerste lockdown, verlengd tot 23 augustus 2021. De tentoonstelling toonde stadsgezichten, doorkijkjes, landschappen, haven, ijspret en visverwerking in Monnickendam en Waterland.

Philine van der Vegte

Vanaf 25 augustus 2021 tot 9 januari 2022 was de solo-expositie “MILK” te zien van schilder Philine van der Vegte. Deze tentoonstelling is door de tweede lockdown helaas maar beperkt te zien. Een publiekstrekker in deze tentoonstelling was het schilderij in olieverf op doek van een kudde melkvee op levensgroot formaat, twee meter hoog en zeven meter breed. Daarnaast hingen schetsen en schilderijen die Van der Vegte het afgelopen jaar maakte op weg naar het grote werk.

tentoonstelling in voorbereiding

In de loop van het jaar is begonnen met de voorbereiding van de tentoonstelling “Polderen of verzuipen” in het kader van de herdenking van het 400-jarig bestaan van de Purmer in 2022. Op woensdag 26 januari 2022 mochten de musea weer open en ging de tentoonstelling op de eerste zaterdag daarop direct van start.

tentoonstelling wisselvitrine

Sinds begin mei 2020 voert Monumenten en Archeologie uit Amsterdam een archeologische opgraving uit langs de dijk tussen Uitdam en Durgerdam, in verband met de dijkversterking van de Markermeerdijken. Er is een grote hoeveelheid materiaal gevonden en dat betekende ook veel werk voor de Archeologie Werkgroep Waterland (AWW). Een deel van deze bodemvondstenbij Uitdam werd door de werkgroep in de wisselvitrine tentoongesteld tot eind van het jaar. 


onze vrijwilligers

Het museum kan niet functioneren zonder de vele vrijwilligers. Ondanks alle beperkingen hebben zij naar vermogen ook dit jaar zich ingezet voor het museum. Het bestuur is ze daar zeer dankbaar voor en spreekt dan ook op deze plaats grote waardering uit voor hun inzet. In 2021 namen 16 vrijwilligers afscheid van ons museum – 10 nieuwe vrijwilligers vulden dat deels aan. Op 31 december telden we 72 vaste vrijwilligers inclusief 10 bestuursleden en dagcoördinatoren) en nog 33 vrijwilligers die alleen incidenteel ingezet worden voor allerlei zaken. Op 30 oktober vierden we de jaarlijkse bijeenkomst met de vrijwilligers, dit keer beperkt tot een stamppottenmaaltijd met borrel. Hopelijk gaan wij elkaar in 2022 weer vaker zien en samenwerken.


de financiën

Hoewel het museum in 2021 weinig open is geweest waardoor de inkomsten vanuit entreegelden sterk zijn verminderd, is het financieel goed gegaan met het museum. De ruime COVID steun van provincie en gemeente, evenals diverse bijdragen van andere organisaties waaronder de RABO bank, droegen ertoe bij dat het jaar 2021 financieel positief is afgerond. Ook particuliere begunstigers hebben een groot deel bijgedragen aan het positieve resultaat. Door deze lijfrenten en giften is het museum een financieel stabiele stichting gebleven, zonder schulden of financieringen. Niet in de laatste plaats ook doordat de uitgaven door een streng uitgavenbeleid in 2021 strak in de hand zijn gehouden. Immers vaste lasten lopen gewoon door en ook moet normaal onderhoud gepleegd worden en alleen de variabele kosten kunnen beïnvloed worden. Publicatie van het financieel jaarverslag in cijfers wordt in maart verwacht.


bestuurlijke zaken

De samenstelling van het bestuur is dit jaar flink veranderd. Eind vorig jaar traden Garrelt Bont en Frans Fontaine terug als bestuurslid. In de loop van dit jaar stopte Ate Vegter als secretaris en nam ook Take Dammen, verantwoordelijk voor de Communicatie/PR, in mei afscheid.  We hebben Theo Broersen bereid gevonden een groot deel van de taken van Frans Fontaine over te nemen. Hij doet dat als vrijwilliger, is dus geen lid van het bestuur, maar neemt wel aan de  vergaderingen bij. Vera Poel is tot het bestuur toegetreden als nieuwe secretaris en neemt dus de functie van Ate Vegter over. Voor Take Dammen is een opvolger in beeld. Zij treedt naar verwachting in het eerste kwartaal 2022 toe tot het bestuur. 


Amagermuseum Kopenhagen

In november hebben we de directeur van het Amagermuseum uit Kopenhagen ontvangen. Vijf eeuwen geleden is een aantal Nederlanders, waaronder een deel uit deze regio, op verzoek van de koning van Denemarken, naar Denemarken verhuisd. Het bezoek had tot doel om te bezien of deze band uit het verleden kan leiden tot uitwisseling. 


 
 

Rest mij de hoop uit te spreken dat het museum in 2022 weer gewoon open kan zijn om bezoekers te ontvangen. Jaap Wortel, maart 2022

 

jaarcijfers

Download
Jaarrekening 2021
Jaarrekening Waterlandsmuseum de Speeltoren over 2021
Jaarrekening museum over 2021.pdf
Adobe Acrobat document 109.1 KB

algemene info

Wie zitten er in ons bestuur en andere algemene informatie

Lees meer >


beleidsplan

Wat zijn wij voor museum en wat is er allemaal te zien? 

Lees meer >


feiten

Over bezoekersaantallen, financiering en dergelijke. 

Lees meer >